Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu jest Firma Kołderka z siedzibą w Koninie przy ul. Szpitalna 12.

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.kolderka.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową.

Składanie i przyjmowanie zamówień

Zamówienia są przyjmowane poprzez strony http://www.kolderka.pl

Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji, jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Przesyłki dostarcza Poczta Polska oraz  firma kurierska Fedex, czas dostawy jest podany przy zamówieniu.

Sposoby płatności

Forma płatności:

za zaliczeniem :

-zapłata przy odbiorze przesyłki.

-płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą faktura VAT będzie wystawiona po przesłaniu pisemnego upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

 

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres: Kołderka  62-510 Konin ul.Szpitalna 12, lub drogą mailową: jbuskiewicz@kolderka.pl

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy  przed jego upływem.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

 -rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Reklamacje
1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: jbuskiewicz@kolderka.pll lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny KOŁDERKA, 62-510 Konin ul.Szpitalna 12
2. Kupujący składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4.W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Kupujący składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko;
2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
3. przedmiot reklamacji;
4. przyczynę reklamacji;
5. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
6. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Kupującego.
7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.
8. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego

 

 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
1.Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupujących. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zamówień złożonych w Sklepie Sprzedającego.
2. Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu. 

 Postanowienie Końcowe
1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie Internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Kupujacym umowy.
2 Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
3 Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.kolderka.pl/. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
4 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.